นางลาวัลย์  พิชญวรรธน์
 

เข้าสู่ระบบ

ที่ วัน เดือน ปี รายการ รับทราบ หมายเหตุ
1 5 ก.พ. 2556 ประชุมวางแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 (แทนผอ.สพป.) ทราบ ขอบคุณ
2 6 ก.พ. 2556 1) การประชุมเชิงปฏิบัติธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2556 ณ วัดสิงห์สุทธาวาส อ.ค่ายบางระจัน จ. สิงห์บุรี 2) ประชุมโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับตำบล ทราบ ขอบคุณ
3 15 ก.พ. 2556 ประชุมคณะทำงานจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสิงห์บุรี (GPP) สาขาการศึกษา ตามคำสั่งแต่งตั้งโดยจังหวัดสิงห์บุรีในการทำหน้าที่หัวหน้าคณะทำงานและเลขานุการคณะทำงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
4 19 ก.พ. 2556 ประชุม Morning Meeting รองผู้อำนวยการ สพป.สิงห์บุรีและผู้อำนวยการกลุ่มฯ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และการปฏิบัติงาน ทราบ ขอบคุณ
5 20 ก.พ. 2556 ปฏิบิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
6 21 ก.พ. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
7 22 ก.พ. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
8 23 ก.พ. 2556 23 - 24 หยุดราชการเสาร์-อาทิตย์ 25 หยุดราชการวันมาฆบูชา ทราบ ขอบคุณ
9 26 ก.พ. 2556 ไปราชการคณะทำงานของสพฐ. ในการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสุขภาพ ของสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ณ โรงแรมอะเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กทม. ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2556 ทราบ ขอบคุณ
10 2 มี.ค. 2556 ไปราชการวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เรื่อง "สถิตินอนพาราเมตริก (nonparametric statistics)" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี 2-3 มีนาคม 2556 (เสาร์-อาทิตย์) ทราบ ขอบคุณ
11 4 มี.ค. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
12 5 มี.ค. 2556 ประชุม Morning Meeting เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและการปฏิบัติงาน ทราบ ขอบคุณ
13 6 มี.ค. 2556 ออกตรวจการปฏิบัติงานโรงเรียนในพื้นที่อำเภอบางระจัน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน สภาพทั่วไปและการเตรียมการเรียนรวมตามนโยบาย สพฐ. 1) โรงเรียนวัดน้อยนางหงษ์ 2) โรงเรียนวัดประสิทธิ์คุณากร 3) โรงเรียนอนุบาลบางระจัน ทราบ ขอบคุณ
14 7 มี.ค. 2556 1. ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการและแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 2. ออกตรวจการปฏิบัติงานโรงเรียนในพื้นที่อำเภอบางระจัน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน สภาพทั่วไปและการเตรียมการเรียนรวมตามนโยบาย สพฐ. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด ทราบ ขอบคุณ
15 8 มี.ค. 2556 ออกตรวจการปฏิบัติงานโรงเรียนในพื้นที่อำเภอบางระจัน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน สภาพทั่วไปและการเตรียมการเรียนรวมตามนโยบาย สพฐ. 1) โรงเรียนวัดแหลมคาง 2) โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) 3) โรงเรียนเรืองเดชประชาสรรค์ 4) โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ ทราบ ขอบคุณ
16 9 มี.ค. 2556 หยุดราชการปกติเสาร์-อาทิตย์ ทราบ ขอบคุณ
17 10 มี.ค. 2556 ไปราชการคณะทำงานเขียนคู่มือการประเมินสำหรับผู้ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ของสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ณ โรงแรมรอยัลเบญจา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 10-15 มีนาคม 2556 ทราบ ขอบคุณ
18 16 มี.ค. 2556 หยุดราชการปกติเสาร์-อาทิตย์ ทราบ ขอบคุณ
19 18 มี.ค. 2556 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ของนักศึกษาปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกร์ฯ จ.ปทุมธานนี ทราบ ขอบคุณ
20 19 มี.ค. 2556 ภาคเช้า : ประชุม Morning Meeting ภาคบ่าย : ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
21 20 มี.ค. 2556 ภาคเช้า: อบรมผู้ทรงคุณวุฒิติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคบ่าย : ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
22 21 มี.ค. 2556 ภาคเช้า: ประชุมการร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง สพป.กับ อปท. ภาคบ่าย: ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทราบ ขอบคุณ
23 22 มี.ค. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
24 23 มี.ค. 2556 หยุดราชการปกติเสาร์-อาทิตย์ ทราบ ขอบคุณ
25 25 มี.ค. 2556 ไปราชการคณะทำงานพัฒนาเครื่องมือวิจัยสำหรับการวิจัยพัฒนารูปแบบและแนวทางการนำผลการประเมินภายนอกไปพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ณ โรงแรมสเปนดิช จอมเทียน จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2556 ทราบ ขอบคุณ
26 30 มี.ค. 2556 หยุดราชการปกติเสาร์-อาทิตย์ ทราบ ขอบคุณ
27 1 เม.ย. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
28 2 เม.ย. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
29 3 เม.ย. 2556 ไปราชการตามโครงการพัฒนาบุคลากร สพป.สิงห์บุรี จ.กระบี่ และตรัง ระหว่างวันที่ 3-8 เมษายน 2556 ทราบ ขอบคุณ
30 9 เม.ย. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
31 10 เม.ย. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติและสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวที่ สพป.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
32 11 เม.ย. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
33 12 เม.ย. 2556 หยุดราชการเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2556 ทราบ ขอบคุณ
34 17 เม.ย. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
35 18 เม.ย. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
36 19 เม.ย. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
37 20 เม.ย. 2556 หยุดราชการปกติเสาร์-อาทิตย์ ทราบ ขอบคุณ
38 21 เม.ย. 2556 คณะทำงาน สพฐ. (สำนักทดสอบทางการศึกษา) ในการจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับครูและศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2556 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. ทราบ ขอบคุณ
39 25 เม.ย. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
40 26 เม.ย. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
41 27 เม.ย. 2556 หยุดราชการปกติเสาร์-อาทิตย์ 27-28 เม.ย. 2556 ทราบ ขอบคุณ
42 29 เม.ย. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
43 30 เม.ย. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
44 1 พ.ค. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
45 2 พ.ค. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
46 3 พ.ค. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
47 4 พ.ค. 2556 หยุดราชการปกติเสาร์-อาทิตย์ 4-5 พ.ค. 2556 ทราบ ขอบคุณ
48 6 พ.ค. 2556 หยุดราชการวันฉัตรมงคล สัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าเป็นลูกจ้าประจำรถ Mobile Unit ณ สพป.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
49 7 พ.ค. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
50 8 พ.ค. 2556 คณะทำงาน สพฐ.(สำนักทดสอบทางการศึกษา) วิทยากรประชุมปฏิบัติการทีมวิจัยประกันคุณภาพการศึกษา จากเขตพื้นที่ 40 เขตและโรงเรียน 120 แห่ง ระหว่างวันที่ 8-10 พ.ค. 2556 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา กทม. (สพป.สิงห์บุรีเป็น 1 ใน 40 เขตที่เป็นทีมวิจัย มีศน.ศิริมา และผอ.โรงเรียนอีก 3 แห่ง ไปเข้าร่วมประชุมอย่างตั้งใจและวางแผนงานวิจัยได้ตามเป้าหมาย) ทราบ ขอบคุณ
51 11 พ.ค. 2556 หยุดราชการปกติวันเสาร์ ทราบ ขอบคุณ
52 12 พ.ค. 2556 ไปราชการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 12-16 พ.ค. 2556 ทราบ ขอบคุณ
53 16 พ.ค. 2556 ไปราชการ สพฐ. (สนก.) ประชุมเขียนแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) ณ อาคาร สพฐ.5 ชั้น 10 ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ค. 2556 ทราบ ขอบคุณ
54 18 พ.ค. 2556 หยุดราชการปกติเสาร์-อาทิตย์ 18-19 พ.ค. 2556 ทราบ ขอบคุณ
55 20 พ.ค. 2556 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม และ โรงเรียนชุมชนพระปรางค์วิริยะวิทยา ทราบ ขอบคุณ
56 21 พ.ค. 2556 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดน้ำผึ้ง และ โรงเรียนวัดโพธิ์หอม ทราบ ขอบคุณ
57 23 พ.ค. 2556 ประชุมเชิงปฏิบัติธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สิงห์บุรี ครั้งที่ 4/2556 ณ สำนักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ทราบ ขอบคุณ
58 23 พ.ค. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี และ 1) ประชุมการดำเนินงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2) ประชุมเตรียมการรับการตรวจติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์ สพป.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
59 24 พ.ค. 2556 หยุดราชการวันวิสาขบูชา และหยุดปกติเสาร์-อาทิตย์ (ปฏิบัติธรรม ณ วัดไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม) อ.หันคา จ.ชัยนาท 23-27 พ.ค.) ทราบ ขอบคุณ
60 27 พ.ค. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี และ ประชุมคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น (คุรุสภา) ทราบ ขอบคุณ
61 28 พ.ค. 2556 1)ประชุม Morning Meeting 2)ไปราชการ สพฐ. (สำนักทดสอบทางการศึกษา)เป็นวิทยากรพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28-31 พ.ค. 2556 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา กทม. ทราบ ขอบคุณ
62 1 มิ.ย. 2556 หยุดราชการปกติเสาร์-อาทิตย์ 1-2 มิ.ย. 2556 ทราบ ขอบคุณ
63 3 มิ.ย. 2556 คณะทำงาน สพฐ. (สพร.) ประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ รายงานการติดตามการปฏิบัติงานครูทุนรัฐบาล สังกัด สพฐ. 3-5 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมเฟิร์ส เขตราชเทวี กทม. ทราบ ขอบคุณ
64 6 มิ.ย. 2556 วิทยากรในการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการวิจัยประเมินโครงการสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ณ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี 6-7 มิถุนายน 2556 ทราบ ขอบคุณ
65 8 มิ.ย. 2556 หยุดราชการปกติเสาร์-อาทิตย์ 8-9 มิ.ย. 2556 ทราบ ขอบคุณ
66 10 มิ.ย. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี และ ประชุมคณะทำงานติดตามกระบวนการจัดทำแผนและการดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษา ทราบ ขอบคุณ
67 11 มิ.ย. 2556 ไปราชการเป็นวิทยากรพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สทศ.สพฐ. 11-14 มิ.ย. 2556 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ ทราบ ขอบคุณ
68 15 มิ.ย. 2556 หยุดราชการปกติเสาร์-อาทิตย์ 15-16 มิ.ย. 2556 ทราบ ขอบคุณ
69 17 มิ.ย. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
70 18 มิ.ย. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
71 19 มิ.ย. 2556 ประชุม morning meeting และปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
72 20 มิ.ย. 2556 ไปราชการ สพฐ. ประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่น 2 (1) 20 มิ.ย. โรงเรียนวัดกำแพง สพป.ชัยนาท และโรงเรียนรัตนโกสินทร์2 สพป.อุทัยธานี2 (2) 21 มิ.ย. โรงเรียนวัดคลองโมง สพป.สุพรรณบุรี1 โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม สพป.นครปฐม2 และโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป.นนทบุรี1 ทราบ ขอบคุณ
73 22 มิ.ย. 2556 หยุดราชการปกติเสาร์-อาทิตย์ 22-23 มิ.ย. 2556 ทราบ ขอบคุณ
74 24 มิ.ย. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี และประชุมตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญตาม ว.5 ทราบ ขอบคุณ
75 25 มิ.ย. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี และประชุมรวบรวมข้อมูล เอกสารเพื่อเตรียมการติดตามกลยุทธ์จาก สพฐ. ทราบ ขอบคุณ
76 26 มิ.ย. 2556 ไปราชการ สพฐ. ประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่น 2 (1) โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป.สมุทรปราการ1 (2) โรงเรียนบ้านทุ่งสาย สพป.ฉะเชิงเทรา2 ทราบ ขอบคุณ
77 27 มิ.ย. 2556 ไปราชการ สพฐ. ประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่น 2 (1) โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป.สระแก้ว1 (2) โรงเรียนบ้านใหม่หนองไทร สพป.สระแก้ว2 ทราบ ขอบคุณ
78 28 มิ.ย. 2556 ไปราชการ สพฐ. ประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่น 2 (1) โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี1 (2) โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด ทราบ ขอบคุณ
79 29 มิ.ย. 2556 29 มิ.ย.-1 ก.ค. ประชุมสรุปผลการประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี สพฐ.รุ่น 2 ณ สพป.ตราด ทราบ ขอบคุณ
80 2 ก.ค. 2556 ไปราชการเป็นวิทยากรพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สทศ.สพฐ. 2-5 ก.ค. 2556 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจรีสอร์ทแอนด์สปา จ.นครราชสีมา ทราบ ขอบคุณ
81 6 ก.ค. 2556 หยุดราชการปกติเสาร์-อาทิตย์ 6-7 ก.ค. 2556 รอการพิจารณา
82 8 ก.ค. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี รอการพิจารณา
83 9 ก.ค. 2556 รับการตรวจติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์ จาก สพฐ. รอการพิจารณา
84 10 ก.ค. 2556 จัดประชุมอบรมพัฒนาการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอำเภอบางระจัน ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 5 รอการพิจารณา
85 11 ก.ค. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี รอการพิจารณา
86 12 ก.ค. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี รอการพิจารณา
87 13 ก.ค. 2556 หยุดราชการปกติเสาร์-อาทิตย์ 13-14 ก.ค. 2556 รอการพิจารณา
88 15 ก.ค. 2556 1) เช้า ประชุมการจัดงาน ASEAN DAY 2) บ่าย ประชุมจัดงานมหกรรมวิชาการ รอการพิจารณา
89 16 ก.ค. 2556 ไปราชการเป็นวิทยากรพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สทศ.สพฐ. จุดที่ 5 ระหว่าง 16-19 ก.ค. 2556 ณ โรงแรมเจริญโอเต็ล จ.อุดรธานี รอการพิจารณา
90 20 ก.ค. 2556 หยุดราชการปกติเสาร์-อาทิตย์ 20-21 ก.ค. 2556 และหยุดราชการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 22-23 ก.ค. 2556 รอการพิจารณา
91 24 ก.ค. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี รอการพิจารณา
92 25 ก.ค. 2556 ไปราชการจัดทำร่างเกณฑ์และแนวทางแก้ปัญหาขาดแคลนอัตรากำลังครู สพป.สิงห์บุรี ณ ชาร์โต้เดอร์เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 25-26 ก.ค. 2556 รอการพิจารณา
93 27 ก.ค. 2556 หยุดราชการปกติเสาร์-อาทิตย์ 27-28 ก.ค. 2556 รอการพิจารณา
94 29 ก.ค. 2556 ไปราชการเป็นวิทยากรพัฒนาศักยภาพโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี (สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ.) ระหว่าง 29 ก.ค.- 1 ส.ค. 2556 ณ รอยัลฮิลส์ รีสอร์ท กอล์ฟแอนด์สปา จ.นครนายก รอการพิจารณา
95 2 ส.ค. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี รอการพิจารณา
96 3 ส.ค. 2556 หยุดราชการปกติเสาร์-อาทิตย์ 3-4 ส.ค. 2556 รอการพิจารณา
97 5 ส.ค. 2556 คณะทำงานเขียนรายงานวิจัยเชิงบทความเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.) ระหว่าง 5-9 ส.ค. 2556 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา สุขุมวิท กทม. รอการพิจารณา
98 8 ส.ค. 2556 ร่วมงาน ASEAN DAY สพป.สิงห์บุรี รอการพิจารณา
99 9 ส.ค. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี รอการพิจารณา
100 10 ส.ค. 2556 หยุดราชการปกติเสาร์-อาทิตย์ 10-11 ส.ค. 2556 และหยุดราชการวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 ส.ค. 2556 รอการพิจารณา
101 13 ส.ค. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี รอการพิจารณา
102 14 ส.ค. 2556 ไปราชการติดตามการดำเนินงานตามกระบวนการวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.) ระหว่าง 14-16 ส.ค. 2556 ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 3,4 และ 5 รอการพิจารณา
103 17 ส.ค. 2556 หยุดราชการปกติเสาร์-อาทิตย์ 17-18 ส.ค. 2556 รอการพิจารณา
104 19 ส.ค. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี รอการพิจารณา
105 20 ส.ค. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี รอการพิจารณา
106 21 ส.ค. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี รอการพิจารณา
107 22 ส.ค. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี รอการพิจารณา
108 23 ส.ค. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี รอการพิจารณา
109 24 ส.ค. 2556 หยุดราชการปกติเสาร์-อาทิตย์ 24-25 ส.ค. 2556 รอการพิจารณา
110 26 ส.ค. 2556 ไปราชการคณะทำงานเขียนรายงานสรุปผลการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สทศ.สพฐ.) ระหว่าง 26-30 ส.ค. 2556 ณ รายาบุรี รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี รอการพิจารณา
111 30 ส.ค. 2556 ร่วมงานมหกรรมวิชาการ สพป.สิงห์บุรี 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2556 รอการพิจารณา
112 2 ก.ย. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี และบ่าย 13.30 น. ไปราชการประชุมเตรียมการรับ ครม.สัญจร ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จ.ลพบุรี ( ผอ.มอบหมาย) ทราบ ขอบคุณ
113 3 ก.ย. 2556 ปฏิบัติงานตามปกติที่ สพป.สิงห์บุรี รอการพิจารณา