CSS Custom Buttons Css3Menu.com

- แบบติดตาม
- คู่มือระบบ e-MES
  ใบงวด ปี 2558
 
เด็กหญิงสุมนา เรืองนาม
เพลงเลือดบรรพชน
เพลงสักการะวีรชน
เพลงแหล่เบญจภูมิ
                        
รวมเพลงเอกลักษณ์ไทย
 แผนการสอนผ่าน
      ดาวเทียม
obec
obeclms
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ศูนย์รวมสื่อ
แหล่งรวบรวม เผยแพร่และให้ บริการสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
จากหน่วยงานต่าง ๆ ใน ศธ
.

  E-BOOK สทร.สพฐ.
รวบรวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
นวัตกรรมทางการศึกษา
เส้นทางสู่นวัตกรรมทาง
การศึกษาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
e-media ที่หลายหลาย
 
 

 

ดร.สุเมธี จันทร์หอม
ผอ.สพป.สิงห์บุรี

ทิศทาง จุดเน้น การบริหาร
จัดการศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ระยะเร่งด่วน
 ข้อมูลนักเรียน ปี 2557
e-NEWS
e-complain
      (รับเรื่องร้องเรียน)
วัดผลหลักสูตรแกนกลาง
ทบทวนระเบียบวัดผล
คู่มือประเมินสมรรถนะ

นิยามความสามารถ

      ของผู้เรียน

  ระบบข้อมูลสารสนเทศ
       เพื่อการบริหาร  
 KRS
  ARS
  sp2
 รายงานการสังเคราะห์
    กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
 รายงานการสังเคราะห์
    กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
คู่มือโครงงาน ฯ
การเรียนรู้หลังการทำงาน
ผลการสังเคราะห์ข้อมูลฯ