ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน

ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.

«ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ» «ข้าราชการการเมือง»
«ประชาชนทั่วไป» «องค์กร/หมู่คณะ»

|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี || สำนักงาน ก.พ. ||